Obowiązek informacyjny – rekrutacja

Ochrona danych osobowych RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej zwanego RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w toku procesu rekrutacji jest spółka Aerobits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Przestrzennej 11, 70-800 Szczecin.
2. Zapytania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: info@aerobits.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
– przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO,
– archiwalnych (dowodowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO-podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi roszczeniami, zarzutami i twierdzeniami kandydata lub osób trzecich.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w Aerobits Sp. z o.o.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, a nadto uprawnienie do pozyskania danych osobowych wynika z przepisów Kodeksu pracy.
6. Dostęp do Pana/Pana danych osobowych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora uczestniczący w procesie rekrutacji.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:
– dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
– dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 2 lat od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
– dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy info@aerobits.pl.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednakże nie są poddawane profilowaniu w celu automatycznego podejmowania decyzji.
11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy.

Skip to content