Jobs

Is extraordinary in your DNA?

What distinguishes AEROBITS are the people working at the company. Our team supports each other in achieving success, that’s why we are able to keep dynamic growth. Most of the employees are qualified engineers and developers, who are great professionals and feel very good in team member roles. Why is it worth working with us? Because we keep a good atmosphere at work, and we treat problems as a challenge, not obstacles.

You are wondering to send your application? See what we offer to our employees:

FAIR CONDITIONS OF EMPLOYMENT

We guarantee fair employment based on employment contracts

CAREER
DEVELOPMENT

All ambitious employees have the opportunity to develop their competences

LOFT
OFFICE

Our office has a wonderful loft atmosphere that we adore

FREE
PARKING

We provide free, spacious parking next to the workplace

INTEGRATION

We meet together on various occasions and treat each other friendly and respectful

NO
DRESS CODE

We do not require a suit from you, because we know that creativity needs freedom and comfort

HOT & COLD BEVERAGES

You can charge your battery with an aromatic coffee or a refreshing chilled drink

SWEET
SNACKS

We know that sweets support creative thinking, so you can count on extra fuel in the form of bars or wafers

Currently we are looking for ...

You didn't find a proper role for you?

We're always interested in hearing from talented people, so please send us your CV.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej zwanego RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w toku procesu rekrutacji jest spółka Aerobits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Przestrzennej 11, 70-800 Szczecin.
2. Zapytania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: info@aerobits.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
– przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO,
– archiwalnych (dowodowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO-podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi roszczeniami, zarzutami i twierdzeniami kandydata lub osób trzecich.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w Aerobits Sp. z o.o.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, a nadto uprawnienie do pozyskania danych osobowych wynika z przepisów Kodeksu pracy.
6. Dostęp do Pana/Pana danych osobowych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora uczestniczący w procesie rekrutacji.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:
– dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
– dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 2 lat od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
– dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy info@aerobits.pl.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednakże nie są poddawane profilowaniu w celu automatycznego podejmowania decyzji.
11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy.

Skip to content